დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა

 

შპს `დაზღვევის კომპაია ქართუს~-ს